Algemene Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 • De bestellingen worden geregeld door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
 • De betaling gebeurt steeds contant ten laatste bij levering, tenzij anders overeengekomen.
 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Erondegem. Indien bij niet-betaling op de vervaldag van geheel of een gedeelte dezer factuur zal van rechtswege en zonder verwittiging een verhoging toegepast worden van 15% (met een minimum bedrag van 50 EURO). Bovendien wordt op deze onbetaalde factuur een verwijlintrest van 15% per jaar aangerekend.
 • De eigendom van de goederen gaat over op de klant na de volledige betaling van het bedrag. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds de betaling plaatsvond.
 • Wij behouden ons het recht om, in het geval de facturen op de vervaldag niet zijn betaald, de levering van de producten en diensten op te schorten tot alle vervallen rekeningen zijn vereffend.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijsveranderingen. Prijzen zijn exclusief transportkosten, Recupel en/of Bebat bijdragen tenzij anders vermeld.
 • De klant moet zichtbare gebreken en klachten met betrekking tot niet-conforme leveringen inroepen binnen de 48 uur na levering. Onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen. Een vordering op grond van verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen de maand na de levering, dit op straffe van verval.
 • Om aanspraak te maken op garantie dient een aankoopbewijs voorgelegd te worden. De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij normaal gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik of onoordeelkundige technische ingrepen vallen steeds buiten garantie. Ook gebruik in extreme omstandigheden (bvb. zeer stoffige of zeer vochtige omgeving, zeer hoge of lage temperaturen) vallen buiten garantie. Voorts gelden de garantiebepalingen van het merk van de aangekochte goederen.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de verkochte goederen niet voldoen aan de eigenlijke doelstelling van de klant.
 • De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend. Eventuele vertragingen in de uitvoering van onze verbintenissen kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding.
 • Binnen de 14 werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Dit kan enkel voor producten die niet op maat zijn gemaakt en geleverd en voor zover de producten niet gebruikt of beschadigd zijn in originele verpakking terug bezorgd worden. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat het in acht nemen van de termijn betreft, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.
 • Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Voor gebeurlijke geschillen is alleen de rechtbank bevoegd.

Webshop powered by Marcando